۲۲/۰۸/۲۰۱۳

همصنفی دوران پوهنتون کابل ۱۳۵۰-۱۳۵۴ همزمان افتخار شاګردی داکتر صاحب سباون ستانکزی را نیز دارم.


در رسای میرمن جهانتاب

ای دوستان چه شد که جهان از جهان رفت

                  سرو سهی به هزار عز و شان رفت

تابش ز شمس و قمر از جهان رفت

                    آندم که خفت جهانتاب  فغان رفت

نور زمین چسان ز زمین بر سما رفت

             تاریک شدزمین که جهانتاب جان رفت

شمع هزار محفل ګلرخان بود 

             دفتر سپید ماند که جان از جهان رفت

رفتا که رفتنش یک باره شد چرا؟

              دایم ازین جهان غم سوی جنان رفت

بیما رو دلفګار شدم از غمش همیش

            آندم که ناګهان خبر مرګ جهان رفت

همصنفی عزیز من ای دخت با وقار 

                با رفتنت فرشته الفت عیان رفت

در محفل حزین و عزیزان داغدار

        ګویند بناله غنچه ای ادب بوستان رفت

مژده به حوریان بهشت داد کاتبان

           آندم که نازنین جهانتاب جنان رفت

ګریم بحال خویش وعزیزان داغدار

      تاریک شد جهان" نهان" چون جهان رفت